Adatkezelési tájékoztató

Galenalva kereskedelmi és szolgáltató 

korlátolt felelősségű társaság 

Adatvédelmi Nyilatkozata

Preambulum 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

Tiszteletben tartja vásárlói, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, továbbá az https://dogxpert.shop/oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

Az Adatkezelő munkáját segítő partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

Értelmező rendelkezések: 

 1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

Galenalva Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye:

1101 Budapest, Kőbányai út 43. A. ép. V. em.  4.

cégjegyzék szám:

01-09-327534

adószáma:

26386157-2-42

honlap:

https://dogxpert.shop/

e-mail. cím:

edit.nagy@dogxpert.shop

mobil:

+36-30/552-0274

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló budaörsi székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli és bérszámfejtéshez szükséges adatokat. Az Adatkezelő honlapját a Echobase System Monitoring Kft tárhely-szolgáltató működteti. Székhelye: 1083  Budapest, Füvészkert utcai 8.

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 1. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

 1. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;

 1. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;

 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

 1. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

 1. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezelem:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Az Adatkezelő, szerződés teljesítése körében az alábbi célokból kezel a természetes személyek adatait:

Vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; lakcíme/ szállítási címe; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe

Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó írásbeli szerződések megkötése, szerződések teljesítése valamint kapcsolattartási adatok megadása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, valamint merevlemezen illetve weboldal adatbázis felületén és felhő alapú adattárolón tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

A vásárlók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

A vásárlók és szerződéses partnerek adatinak kezelése a vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, valamint merevlemezen illetve weboldal adatbázis felületén és felhő alapú adattárolón tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról https://www.szamlazz.hu/online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli az Adatkezelő.

Az Érintett az Adatkezelő https://dogxpert.shop/ honlapján megrendelt szolgáltatások díját OTP Simplepay bankkártyás illetve PayPal fizetéssel is kiegyenlítheti. A fizetési mód kiválasztása önkéntes. Az Adatkezelő e körben tájékoztatja megrendelőt és vásárlót, hogy a bankkártyás fizetés az OTP Simplepay vagy a PayPal felületén keresztül történik, ahová az oldal a fizetési mód választását követően automatikusan átirányítja az Érintettet. Az Adatkezelő nem fér hozzá, nem gyűjti és tárolja a megrendelők és vásárlók bankkártya adatait. Az OTP Simplepay, illetve a PayPal e körben önálló adatkezelőnek minősül. Az OTP Simplepay adatkezelési tájékoztatója https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weblapról, míg a PayPal adatkezelési tájékoztatója https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full weblapról elérhető.  A vevő tudmásul veszi, hogy a Galenalva Kft. 1101 Budapest, Kőbányai út 43/A 5/4 adatkezelő által a https://dogxpert.shop felhasználói adatbázisban tárolt alábbi személyes adatai átkerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelő https://dogxpert.shop/ weboldalán a kapcsolat menüpont alatt megadott elérhetőségein  az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

neve; telefonszám;  e-mail cím

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén és merevlemezen tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

Az Adatkezelő https://dogxpert.shop/ weboldalán az érintetteknek lehetősége van, jelen előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározásuk mellett az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Az Adatkezelő e körben az alábbi személyes adatokat kezeli:

név; e-mail cím 

Az érintettek az Adatkezelő hírleveléből számukra fontos információkat tudhatnak meg az Adatkezelő termékeiről. Az Adatkezelő hírleveleiben megadja a lehetőséget az érintetteknek arra, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhassanak. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a weblap adatbázisában tárolja és azt a hírlevélről való leiratkozásig kezeli valamint azokat nem továbbítja.

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte és arra ennek ellenére nem került sor a személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnerei részére adja át. Minden olyan esetben az Érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul.

Érintettek jogai és érvényesítésük

Az Érintett az érvényesíthető jogairól, valamint a róla kezelt adatok köréről jelen Nyilatkozatból és az Adatkezelési Tájékoztatóból kap részletes tájékoztatást.

Az Érintettnek jogában áll tájékoztatást kérni a vele kapcsolatos adatkezelésről.

Jogosult visszajelzést kapni arról, hogy a vele kapcsolatos adatkezelés folyamatban van-e még és ha igen, tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra.

Amennyiben az Érintett azt tapasztalja, hogy a róla tárolt adatok hiányosak vagy hibásak, jogosult az adatai helyesbítését kérni.

Az Adatkezelő kérésedre köteles törölni az Érintettről tárolt adatokat. E kötelezettsége kérés nélkül akkor is fennáll, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 1. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 1. az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

 1. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezeli;

 1. alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő kérésre korlátozza a személyes adatok kezelését, mindaddig, míg meg nem vizsgálja a szükséges intézkedés megtételének lehetőségét, ha felmerül a kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége esetleg az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

A hozzájáruláson illetve szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapja az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő részére továbbíthassa.

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Érintett adatait ilyen alapon az Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése

Az https://dogxpert.shop/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

Az Adatkezelő által működtetett honlapokon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

Ide tartoznak az olyan analitikus cookie-k, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felmérjük webhelyeink használatát és teljesítményét és ezen kinyert adatok alapján javítsuk annak működését.

Weboldalunk harmadik féltől származó szolgáltatókra támaszkodik, ezért weboldalunkon ezen szolgáltatók linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatók.

Megosztás gombok:

 Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatás az érintett oldalakon található. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A hirdetési cookie-k elutasítása nem befolyásolja a felhasználói élményt a weblapunk látogatása során.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy időnként információkat gyűjthetünk Önökről harmadik féltől vagy nyilvánosan elérhető pl: cégnyilvántartási forrásokból.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices